õ

Generelle regler

 

 

 
Ingen bokse ledige

 

I den følgende tekst har vi søgt så præcist som muligt at redegøre for de vilkår under hvilke opstaldning af heste foregår på Stald Bakkegården. Dette dokument tjener således som aftale mellem hestepension og hesteejer. Aftalen træder i kraft ved indbetaling af depositum og første måneds leje.

Stald Bakkegårdens 4 hestebokse og 1 ponyboks i stald af rimelig høj kvalitet. Hesteboksene er alle store og lyse med eget vindue. Stalden er bygget af oppudsede fundablokke i 2008. Der er god udluftning og allergivenligt klima. Sadelrum står til rådighed. Endvidere findes 20x40m udendørs ridebane med grus. Hestene har adgang til flere dejlige folde med græs. Der er automatiske vandingssystemer på foldene og i hesteboksene. Stald Bakkegården ligger i naturskønne omgivelser med gode ridemuligheder - tæt på Svenstrup skovene.

Pasning og fodring

I prisen for boksleje indgår benyttelse af stedets faciliteter, foder, halm samt fodring og ud-/ indlukning af hestene på fold. Wrap kan gives mod merpris. Mugning af boks kan aftales mod merpris. Hestene fodres normalt to gange dagligt: morgen - aften med standardfoder efter individuel foderplan. Wrap gives i afmålte mængder efter aftale. Fodring med specialfoder kan aftales. Foder, halm, m.m. ud over det, der gives hestene indenfor foderplanens rammer, kan købes via pensionen. Ekstrafoder/Tillægsfoder kan gives ved hovedmåltider, hvis foderet er anrettet i spand eller anden beholder. Hestene sættes dagligt på fold. Hvor heste skal udsættes på andre præmisser, må ejeren indhente særaftale med vedkommende personale, der skal stå for ekstraarbejdet. Der føres tilsyn med hestene i forbindelse med fodringerne og før lyset slukkes om aftenen. I tilfælde af problemer søges ejeren tilkaldt; mislykkes dette er pensionen berettiget/forpligtet til at handle på en måde, som tjener hestens interesser bedst, f.eks. ved tilkaldelse af bistand såsom dyrlæge eller smed - dette sker for hesteejerens regning. Der forefindes personligt skab i stalden for alle hesteejere.  Pensionen har ret til at placere og omplacere heste efter f.eks. størrelse og trivselsforhold. Omplacering vil normalt blive varslet. Stald Bakkegården tager gødningsprøver regelmæssigt. Dette er obligatorisk for alle heste. Prisen for evt. test af orm og selve ormekuren indgår ikke i staldlejen og skal således betales særskilt.

Hesteejerens forpligtelser

Unoder, såvel i stald som på fold, skal klart oplyses til udlejer. Pensionen kan vælge at betragte bevidst undladelse heraf som misligholdelse af aftalen. Der skal udvises rolig og besindig adfærd på pensionens område, herunder må hestene ikke forstyrres unødigt i stald såvel som på fold. Hesteejeren er medansvarlig for at pensionen fremstår i pæn og opryddet stand. Det forventes at staldgange og andre arealer holdes ryddelige for redskaber, striglekasser, spande, etc. Gyldig vaccinationsattest skal forevises før hesten kan få adgang til Stald Bakkegårdens stalde og folde. Ridning på ridebanen, samt banen på området skal ske hensynsfuldt. Ved møde på samme spor rides der venstre skulder mod venstre skulder. Det er muligt at opstille springbane på ridebanen - materialer tilhørende Stald Bakkegården kan benyttes. Hesteejerne står dog selv for vedligeholdelsen af springmaterialer. Stalden skal have ro senest kl. 22.00. Ved dette tidspunkt skal pensionen være rømmet. Afvigelser herfra kan, hvor særlige forhold taler herfor, aftales i hvert enkelt tilfælde. Parkering skal ske på parkeringspladsen ved foldene.

Risiko og ansvar

Hesten opstaldes for ejerens egen regning og risiko i enhver henseende. Ejeren bærer ansvaret for det af ham ejede dyr. Forsikring af hest samt udstyr påhviler hver enkelt hesteejer. Det for ridebane og stald gældende ordensreglement skal til enhver tid overholdes. Al færdsel på Stald Bakkegårdens område sker i enhver henseende på hesteejerens egen risiko og ansvar, ligesom hesteejeren bærer ansvaret for de af ham medbragte personer. Ved større eller gentagne ødelæggelser af hestepensionens ejendom begået af heste, påhviler det hesteejeren selv at retablere det ødelagte samt at foretage de nødvendige foranstaltninger for at forhindre gentagelser. Ejeren er pligtig at informere evt. parter om indholdet af denne kontrakt. Parter er underlagt de samme vilkår som hesteejere og træder i hesteejerens sted, hvor dette finder anvendelse.

Opsigelse

Opsigelse af boks eller løsdrift kan ske gensidigt med en måneds varsel, regnet fra udgangen af en måned. Dog kan opsigelse ske med øjeblikkelig virkning ved misligholdelse af betalingsbetingelser, ved groft brud på pensionens regler eller på almindelig god tone og opførsel.


Betaling

Betaling skal ske månedsvis forud og senest den 5. i måneden. Enten ved Bankoverførsel med TYDELIGT NAVN eller kontant.


Depositum

Der lægges et depositum på 1 måneds staldleje. Beløbet afregnes ved fraflytning.


Priser

Opstaldningsprisen korrigeres halvårligt pr. 1. Juli og 1. Januar. Alle priser nedenfor er priser per måned inklusive moms.

Løsdrift (sommergræs 1/5 -1/9) 400,-
Selv passer boks 600,- inkl. halm
Halv pension fra 800,- inkl. halm og foder
Hel pension fra 1100,- inkl. halm, foder og udmugning

Dette regelsæt er gyldigt fra 1. august 2009 og kan til enhver tid ændres med en måneds varsel af undertegnede.Betina Ørtberg Olsen